PRODO. Telefon 0297-+46(0)26-280 55 50
E-post: info@prodo.nu

Prodos metod ”Interaktiv Pedagogik”

Metodens huvuddrag
Den bärande delen i metoden är spelade teaterscener som producerats i samråd med uppdragsgivaren. Detta samarbete är nödvändigt för att deltagarna skall känna igen de frågor och problemställningar som visas i scenen. Syftet är att skapa en stor del-aktighet  i den diskussion och ombearbetning som sker i nästa fas. Deltagarna får då påverka spelets utformning vid omspel av scenen. Detta sker i form av att få fokusera på den ena av rollkaraktärerna (den som äger problemet) för att söka en förändring och ny strategi gentemot den andra  rollkaraktären (som är problemet).Under omspelets gång kan spelet stoppas (frysas) av deltagarna och ”karaktären som äger problemet” för att diskutera nuet. Scenen kan även ”spolas” tillbaka om man upptäcker att det blev fel i ett tidigare skede av scenspelet. Focus på dialogen är inte enbart vår verbala kommunikation utan även kroppsspråket, energikommunikationen (vibbarna) samt andra kommunikationsnivåer.

I scenspel, dialoger och i korta föreläsningsinslag lyfts våra olika roller fram och den privata rollens inverkan på arbetssituationen belyses. I den ”Interaktiva Pedagogiken” läggs Focus på processen i samtalet och i det skeende som uppstår i kommunikationen människor emellan. D v s  det vi kommunicerar i början av ett samtal/möte lägger grunden för den fortsatta utvecklingen av samtalet/mötet.
Vi fokuserar således inte på vad som sägs eller görs i ett viss sekvens av ett skede för att sedan återgå till ett förutbestämt scenspel utan belyser den process ett samtal/möte
innebär och utvecklas.

Vår uppenbara avsikt är att fungera som belysare och frågeställare för deltagarna och inte som leverantörer av sanningar och facit. Deltagarna är experterna och vi leverera verktyg för att förlösa frågeställningar. Vi möjliggör att pröva olika strategier i en kommunikationsproblemslösning.

Verktyg
Förutom det tidigare beskrivna scenspelet har vi ett antal olika verktyg för att förstärka den kommunikativa utvecklingsprocessen.

 • Samarbetsövningar
 • Korta föreläsningsinslag på c:a 15 min på teman :
  ”Tanke/Känsla/Handling”, ”Den kreativa processen”, ”Tid/Energi”,
  ”Positivförstärkning” och  ”Kommunikationsverktyg”
 • Gruppdiskussioner
 • Rollspel , där deltagarna får medverka, men ej tvingas att deltaga utan
  detta sker helt efter deltagarnas vilja.
 • Frystekniken. En metod där teaterscenen stoppas och vad som sker i nuet diskuteras. Den förändringsbara karaktären kan få nya strategier för det fortsatta spelet.

Förberedelsearbete
Vi lägger stor vikt vid att informera oss om den miljö som deltagarna arbetar i samt de frågeställningar som är aktuella. Det är viktigt att kunna i scenspelet återge känslan av att det gäller deltagaren och inte någon annan eller någon annan grupps process som speglas. Därför blir den speciella kulturen på arbetsplatsen viktig att skapa igenkännande, att organisationsstrukturer är realistiska etc.
 
Personalbemanning
Våra utbildningskoncept genomför vi oftast med personal av båda könen. Detta för
att tillgodose kvinnliga och manliga perspektiv som uppstår i utbildningsprocessen.
Vår personal är både pedagoger och skådespelare och fungerar båda som process- ledare under utbildningen/workshopen.

Syfte
Att bidraga till förståelse för:

 • De olika kommunikationsnivåernas betydelse i kommunikationen med omvärlden.
 • Att när man kommunicerar är sändare och mottagare lika viktiga.
 • Att interaktionen mellan känsla och intellekt möjliggör att vi känner oss helare som individer.
 • Våra olika rollers betydelse i det vardagliga arbetet.
 • Att skapa tankefrön till den enskildes egen process för att hon/han skall ha möjlighet se sig själv och andra som viktiga kuggar i den gemensamma processen.

Presentation för utskrift (pdf 89kb)